Algemene Voorwaarden


Art. 1 Inleiding

1.1 Hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, dient er voor te zorgen dat de voorwaarden waaronder MotionMount Film haar diensten aanbiedt helder zijn en er tussen partijen geen misverstanden zullen ontstaan.


Art. 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden van MotionMount Film zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen MotionMount Film en haar opdrachtgever, waaronder begrepen alle werkzaamheden die MotionMount Film verleent.


2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. MotionMount Film wijst de toepasselijkheid van de door haar opdrachtgever gehanteerde Algemene (inkoop-) Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.


Art. 3 Overeenkomst, offertes en bevestiging

3.1 MotionMount Film zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.


3.2 Alle door MotionMount Film opgegeven offertes c.q. tarieven zijn geheel vrijblijvend en een maand geldig. MotionMount Film is slechts aan haar opgave van prijzen c.q. tarieven gebonden, indien de betreffende opdracht binnen zeven (7) dagen door haar opdrachtgever is aanvaard.


3.3 Alle door MotionMount Film opgegeven prijzen c.q tarieven zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, verblijfskosten, reiskosten, parkeerkosten, koerierskosten, etc. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan reiskosten wordt maximaal € 0,75 in rekening gebracht per verreden kilometer of de volledige kosten van openbaar vervoersreizen.


3.4 In het geval dat zich bij de uitvoering van de opdracht afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht voordoen, kan MotionMount Film haar meerwerk overeenkomstig de afgesproken prijzen en tarieven bij haar opdrachtgever in rekening brengen.


3.5 Een eventuele afwijking op de indicatieve begroting van 10% (overschrijding) wordt sowieso als normale en acceptabele marge gezien. Bij overschrijdingen groter dan deze marge wordt vooraf melding gemaakt aan en overleg gepleegd met de opdrachtgever.


3.6 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle door MotionMount Film genoemde bedragen in offertes of opdracht-overeenkomsten indicatief.


3.7 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt voor aanvang van werkzaamheden 25% voorschot op de indicatieve begroting door MotionMount Film gefactureerd. MotionMount Film zal haar werkzaamheden pas aanvangen als het voorschot ontvangen is. De overige 75% wordt, afhankelijk van het beschrevene in de opdrachtbevestiging/getekende offerte hetzij maandelijks gefactureerd gedurende de looptijd van het project, hetzij bij oplevering in rekening gebracht.


3.8 Voor een bijeenkomst of overleg op locatie van de opdrachtgever wordt door MotionMount Film minimaal twee uur in rekening gebracht, ook als het feitelijke bezoek korter heeft geduurd. Dit vanwege verlies van tijd wegens reizen, e.d.


Art. 4 Uitvoering overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen MotionMount Film en haar opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de offerte of opdrachtovereenkomst waarin betreffende werkzaamheden staan beschreven door opdrachtgever wordt ondertekend.


4.2 MotionMount Film zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal MotionMount Film de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.


4.3 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door MotionMount Film mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan MotionMount Film zijn verstrekt, heeft MotionMount Film het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de geldende prijzen en tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.


4.4 In het geval dat haar opdrachtgever de inhoud van de opdracht wenst te wijzigen, dient opdrachtgever de door hem gewenste wijzigingen direct en bij voorkeur schriftelijk aan MotionMount Film mede te delen. Alle meerkosten als gevolg van dergelijke wijzigingen komen ten laste van de opdrachtgever.


4.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen van instructies en/of constructies voor de opdrachtgever ten einde te voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van MotionMount Film.


4.6 Alvorens tot (digitale) distributie, (online) publicatie, uitzending etc. wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste/definitieve versie van de video montage te controleren en goed te keuren. Indien MotionMount Film, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van MotionMount Film zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk of per e-mail te bevestigen.


4.7 Eventuele klachten over de werkzaamheden van MotionMount Film dienen door haar opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk aan MotionMount Film te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat MotionMount Film in staat is adequaat te reageren.


4.8 Indien een klacht gegrond is, zal MotionMount Film in de gelegenheid worden gesteld om haar werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal MotionMount Film slechts aansprakelijk zijn binnen grenzen van artikel 11.


Art. 5 Inschakelen van derden

5.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het concept, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever treedt MotionMount Film, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde op.


5.2 Indien MotionMount Film op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan MotionMount Film namens de opdrachtgever offertes aanvragen.


5.3 MotionMount Film is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die worden doorgevoerd door derden nadat de overeenkomst tussen MotionMount Film en haar opdrachtgever is gesloten met haar opdrachtgever te verrekenen.


5.4 Indien bij de uitvoering van de opdracht MotionMount Film volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.


5.5 MotionMount Film is namens de opdrachtgever gemachtigd derden in te schakelen voor de totstandkoming van het concept en verzorgt alle communicatie tussen de verschillende partijen. Het is de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen, niet toegestaan direct contact op te nemen met eventueel ingeschakelde derden.


Art. 6 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

6.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan MotionMount Film. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend MotionMount Film daartoe bevoegd.


6.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.


6.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is MotionMount Film te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van MotionMount Film openbaar te maken of te verveelvoudigen.


6.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door MotionMount Film tot stand gebrachte notities, storyboards, scripts, draaiboeken, callsheets en andere bestanden en documenten, foto’s, audio en video, eigendom van MotionMount Film, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.


6.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch MotionMount Film jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, noch het eindproduct.


6.6 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op derden zónder schriftelijke toestemming van MotionMount Film. Alle schade die hieruit voortvloeit met betrekking tot het copyright zoals beschreven in artikel 6.1 komen volledig ten laste van de opdrachtgever.


Art. 7 Gebruik en licentie

7.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met MotionMount Film, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het concept voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudigen overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het concept, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan MotionMount Film bekend te zijn gemaakt.


7.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van MotionMount Film niet gerechtigd het concept ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft MotionMount Film recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van MotionMount Film een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.


7.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

     a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig)

     nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van

     ondergeschikte betekenis is.

     b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de

     redelijkheid en billijkheid.


7.4 MotionMount Film heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om door opdrachtgever reeds geautoriseerd foto- audio- en videomateriaal te gebruiken voor haar eigen publiciteit en/of promotie.


Art. 8 Honorarium en bijkomende kosten

8.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die MotionMount Film voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.


8.2 Indien MotionMount Film door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door MotionMount Film gehanteerde honorarium-tarieven.


8.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft MotionMount Film na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door MotionMount Film te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.


8.4 Tijdens opnamedagen geldt reistijd als werktijd. Indien er meer dan 10 uur (uit en thuis) wordt gewerkt, worden overuren doorbelast á 150% van het uurtarief.


8.5 Eten en drinken voor de cast en crew tijdens opnamedagen zijn voor rekening van de opdrachtgever.


Art. 9 Betaling

9.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, of, in het geval van voorschot-facturen, per direct, maar uiterlijk vóór aanvang van de eerste productiedag . Indien na het verstrijken van tweemaal deze termijn door MotionMount Film nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemers gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW. MotionMount Film heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.


9.2 De opdrachtgever verricht de aan MotionMount Film verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan MotionMount Film heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.


9.3 MotionMount Film is gerechtigd om bij haar opdrachtgever een aanvullende offerte in te dienen wanneer tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden blijkt dat in redelijkheid niet van MotionMount Film mag worden verwacht dat MotionMount Film de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.


Art. 10 Contractsduur en uitvoeringstermijn

10.1 De overeenkomst van opdracht tussen MotionMount Film en haar opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.


10.2 In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van MotionMount Film tussen MotionMount Film en haar opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


10.3 Niet-tijdige levering door MotionMount Film welke het gevolg is van een omstandigheid die niet binnen haar macht ligt, geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens MotionMount Film.


Art. 11 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst van opdracht ten alle tijde schriftelijk opzeggen.


11.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Daarnaast is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.


11.3 Indien de overeenkomst van opdracht tussentijds wordt opgezegd door MotionMount Film verliest MotionMount Film haar aanspraak op betaling, behoudens voor zover de reeds verrichtte werkzaamheden van nut zijn voor haar opdrachtgever.


Art. 12 Aansprakelijkheid

12.1 MotionMount Film is niet aansprakelijk voor enige schade die haar opdrachtgever lijdt als gevolg van een gedraging van MotionMount Film in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschades, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.


12.2 In het geval dat MotionMount Film aansprakelijk is voor door opdrachtgever geleden schade, is de schade die MotionMount Film gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van haar werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de werkzaamheden die MotionMount Film op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van haar opdrachtgever heeft uitgevoerd.


12.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.


12.4 Opdrachtgever vrijwaart MotionMount Film ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst van opdracht. Een en ander laat de zorgplicht van de MotionMount Film als bedoeld in artikel 3 onverlet.


Art. 13 Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door MotionMount Film redelijkerwijs niet kan worden verlangd.


13.2 In het geval dat MotionMount Film ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens haar opdrachtgever heeft voldaan en ten behoeve van haar opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht - en aan de reeds verrichtte werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt - is MotionMount Film gerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van MotionMount Film te voldoen.


Art. 14 Overige bepalingen

14.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met MotionMount Film gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.


14.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.


14.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.


14.4 Op de overeenkomst tussen MotionMount Film en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen MotionMount Film en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar MotionMount Film is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van MotionMount Film.Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34180834